arrow_drop_up arrow_drop_down

Spelregels Sinterklaasactie

Om ieder kind in Haren te kunnen laten genieten van een mooi Sinterklaas hebben we algemene voorwaarden opgesteld.

Artikel 1     Definities

 Aan de woorden die hierna zijn weergegeven wordt in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis toegekend:

 • Facebook: de door Haren pakt uit! beheerde facebook-pagina die te benaderen is via www.facebook.com/Harenpaktuit.
 • Hulpgezin: het aan de Sinterklaasactie deelnemende (een- of meerouder) gezin met Kinderen dat ervoor in aanmerking wil komen om Pakjes geschonken te krijgen;
 • Hulpsint: de aan de Sinterklaasactie deelnemende rechtspersoon of natuurlijke perso(o)n(en) die Pakjes wil(len) schenken aan een of meerdere Hulpgezinnen;
 • Hulppiet: de aan de Sinterklaasactie deelnemende rechtspersoon die goederen of diensten aan Haren Pakt uit! doneert en hiermee een bijdrage levert aan de doelstelling of verdere professionalisering van het initiatief;
 • Kinderen: één of meerdere minderjarige kinderen in een Hulpgezin; 
 • Matching: het geautomatiseerd proces waarbij een Hulpgezin aan maximaal één Hulpsint wordt toewezen;
 • Pakjes: cadeaus bestemd voor Kinderen voor pakjesavond, zoals speel- en/of snoepgoed, dat door Hulpsinten wordt geschonken;
 • Sinterklaasactie: de activiteit van Haren pakt uit! om zoveel mogelijk Hulpgezinnen aan een Hulpsint te koppelen om zoveel mogelijk Kinderen een onvergetelijke pakjesavond te bezorgen; 
 • Toegewezen Hulpgezin: het Hulpgezin, of de naar keuze van de Hulpsint mogelijk meerdere Hulpgezinnen, dat/die via Matching aan een bepaalde Hulpsint is/zijn toegewezen;
 • Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden voor deelname aan de Sinterklaasactie;
 • Website: de website die is gekoppeld aan de domeinnaam www.harenpaktuit.nl;

  

Artikel 2     Deelname aan de Sinterklaasactie en Matching

1.   Op de Website kunt u zich als Hulpsint registeren voor deelname aan de Sinterklaasactie. Door afronding van de registratie neemt u deel en bent u aan de Voorwaarden gebonden.

2.   Door registratie neemt u deel aan de Sinterklaasactie voor de pakjesavond van het dan lopende kalenderjaar. Als u het jaar erop wederom wilt deelnemen, dient u zich wederom voor deelname te registeren.

3.   Door deelname aan de Sinterklaasactie als Hulpsint stelt u zich kandidaat om als Hulpsint aan een of – naar uw keuze – meerdere Hulpgezinnen te worden toegewezen. Door deelname aan de Sinterklaasactie als Hulpgezin stelt u uw gezin kandidaat om maximaal één Hulpsint toegewezen te krijgen.

4.   Nadat de inschrijving vindt de Matching plaats. De Matching gebeurt noodzakelijkerwijs op basis van het aantal deelnemende Hulpgezinnen en het aantal deelnemende Hulpsinten, althans het aantal Hulpgezinnen waarvoor één Hulpsint blijkens de door de Hulpsint geregistreerde gegevens bereid is de Hulpsint te zijn.

5.   Afhankelijk van het aantal deelnemers, zoals bedoeld in het vorige lid, kan het zijn dat er onvoldoende Hulpsinten zijn om toe te wijzen aan Hulpgezinnen. In geen geval rust op Haren pakt uit! een verplichting jegens een Hulpgezin om te bewerkstelligen dat een Hulpsint aan het Hulpgezin wordt toegewezen. Ook kan het zijn dat er onvoldoende Hulpgezinnen zijn om aan Hulpsinten toe te wijzen. In geen geval rust er een verplichting van Haren pakt uit! jegens de Hulpsint om te bewerkstelligen dat er een of meerdere Hulpgezinnen aan de Hulpsint wordt/worden toegewezen.

6.   Als de Matching heeft plaatsgevonden, krijgt de Hulpsint informatie over het Toegewezen Hulpgezin; dit betreft het aantal Kinderen in het Toegewezen Hulpgezin, de voornamen en de leeftijden van de Kinderen. Aan het Toegewezen Hulpgezin wordt echter geen informatie verstrekt over de desbetreffende Hulpsint.

 

Artikel 3     Regels voor Hulpsinten

1.   Een Hulpsint kan zich na aanmelding niet meer terugtrekken van deelname. Na aanmelding is de Hulpsint jegens Haren pakt uit! en het Toegewezen Hulpgezin tot deelname verplicht; dit om erge teleurstelling bij de Kinderen te voorkomen.

2.   De Hulpsint dient ervoor zorg te dragen dat de Pakjes voor het Toegewezen Hulpgezin op de vastgestelde momenten aangeleverd wordt bij Haren pakt uit! 

3.   De Hulpsint die niet (tijdig) tot levering van de Pakjes kan overgaan, dient dit zo snel mogelijk te melden aan de Haren pakt uit! via: info@harenpaktuit.nl. Niet-tijdige levering ontslaat de Hulpsint er niet van de Pakjes alsnog per omgaande te leveren.

5.   De Hulpsint dient voor het Toegewezen Hulpgezin minimaal €15,00 per kind te besteden aan Pakjes (bij voorkeur van het aangeleverde verlanglijstje). 

6.   De Hulpsint verplicht zich jegens het Toegewezen Hulpgezin en Haren pakt uit! Pakjes te schenken die naar objectieve maatstaven gemeten als veilig, normaal en ethisch verantwoord beschouwd kunnen worden en zoveel mogelijk aansluiten aan de wensen van het betreffende kind. In geen geval mogen de Pakjes levende dieren of gevaarlijke stoffen bevatten of een inhoud hebben die niet voldoet aan geldende wet- en regelgeving, inbreuk maken op intellectuele eigendoms- en andere rechten van derden of strafbaar zijn, de grenzen van het betamelijke en het fatsoen overschrijden, beledigende, lasterlijke, anticonstitutionele, racistische, seksistische, geweld verheerlijkende of pornografische uitingen of afbeeldingen bevatten, of levensbeschouwelijke of partijpolitieke inhoud bevatten of ongevraagde commerciële communicatie betreffen, et cetera.

7.   De Hulpsint doet afstand van alle rechten die de wet aan de Hulpsint in hoedanigheid van schenker in de zin van artikel 7:175 lid  1 BW toekent.

 

Artikel 4     Regels voor Hulpgezinnen

1.   Haren pakt uit! zet zich in voor Hulpgezinnen die zelf niet de financiële middelen hebben om Sinterklaasavond te vieren. Gezinnen die voldoende financiële middelen hebben om Sinterklaasavond te vieren, mogen niet deelnemen.

2.    Haren pakt uit! vertrouwt erop dat gezinnen die zich registreren als Hulpgezin niet over voldoende financiële middelen beschikken. Echter, om misbruik van de Sinterklaasactie te voorkomen, kan Haren pakt uit! om bewijs vragen van het feit dat er weinig financiële middelen beschikbaar zijn, zoals bijvoorbeeld een kopie brief van een bewindvoerder, een uitkeringsstrook, brief van de sociale dienst, een kopie van de aanmelding bij of pasje van de voedselbank, brief van stichting leergeld of andere bewijzen waaruit blijkt dat je hulp ontvangt van een erkende hulpinstantie. Niet ter zake doende gegevens mogen uiteraard onleesbaar gemaakt te worden. Een foto van een document is voldoende. Let op, het moet een recent document zijn, ofwel niet ouder dan 6 maanden. Op het document dient tenminste één naam zichtbaar te zijn van een gezinslid. Mocht het Hulpgezin niet over bewijs beschikken, kan het Hulpgezin een e-mail sturen naar info@harenpaktuit.nl en motiveren waarom zij volgens hen in aanmerking moeten komen voor deelname.

3.   Haren pakt uit! is volledig vrij in de waardering van het overgelegde bewijs en de gegeven motivering voor deelname, en kan op basis daar van elke beslissing nemen die zij opportuun acht, zoals bijvoorbeeld het uitsluiten van het Hulpgezin van deelname voor lopende en/of toekomstige Sinterklaasacties. Nadat Haren pakt uit! over het bewijs heeft beslist, wordt het bewijs onmiddellijk vernietigd.

4.   Deelname is toegestaan voor gezinnen met kinderen, waarvan tenminste 1 kind naar de basisschool gaat én gelooft in Sinterklaas. Ook van deze voorwaarde voor deelname kan Haren pakt uit! bewijs verlangen. Het bepaalde in het vorige artikellid is van overeenkomstige toepassing.

5.   Het is niet toegestaan om zich als Hulpgezin te registreren voor Kinderen ten behoeve van wie zich reeds een ander zich als Hulpgezin heeft geregistreerd. Dit dient onder andere ter voorkoming van de mogelijkheid dat naast bijvoorbeeld de ouders, tevens opa's en oma's of ooms en tantes zich voor dezelfde kinderen als Hulpgezin registeren.

6.   De Pakjes die de Hulpsinten schenken, dienen tenminste te voldoen aan de eisen die blijken uit artikel 3 lid 4 en artikel 3 lid 5 hiervoor. Echter, omdat de Hulpsinten de Pakjes ingepakt in een Sinterklaaszak aanleveren, heeft Haren pakt uit! feitelijk geen enkele invloed op (de inhoud van) de Pakjes.

7.   Het Hulpgezin kan (positieve en negatieve) opmerkingen over de Pakjes doorgeven via info@harenpaktuit.nl. Het bepaalde in artikel 7 lid 1 is van overeenkomstige toepassing. 

8.   Het Hulpgezin doet afstand van alle rechten die de wet aan het Hulpgezin in hoedanigheid van begiftigde in de zin van artikel 7:175 lid 1 BW toekent.
 

Artikel 5     Over Haren pakt uit!

1.   Haren pakt uit! kan te allen tijde besluiten een lopende Sinterklaasactie te beëindigen, of de Sinterklaasactie voor komende kalenderjaren niet te continueren.

2.   Haren pakt uit! heeft geen enkele andere rol, laat staan verplichtingen, jegens Hulpsinten en Hulpgezinnen, dan zich onverplicht ertoe in te spannen dat er in het kader van de Sinterklaasactie Matching kan plaatsvinden.

3.   Haren pakt uit! kan een Hulpsint of Hulpgezin zonder opgave van reden uitsluiten van deelname.

4.   Er zijn geen kosten verbonden aan Deelname. Deelnemers beseffen dat Haren pakt uit! geen winstoogmerk heeft en voor het succes van de Sinterklaasactie volledig afhankelijk is van de Hulpsinten en de Hulppieten. Ook beseffen de Hulpgezinnen dat Haren pakt uit! geen enkele invloed heeft op (de inhoud van) de Pakjes. 

5.   Mede vanwege de omstandigheid zoals omschreven in het vorige artikellid aanvaardt Haren pakt uit! en aanvaarden de Hulppieten geen enkele aansprakelijk, ten welke titel dan ook, voor schade die direct of indirect verband houdt met de Sinterklaasactie. Zo kan Haren pakt uit! én kunnen Hulppieten niet door Hulpgezinnen, Hulpsinten, (andere) Hulppieten of andere derden aansprakelijk worden gehouden voor schade die iemand direct of indirect mocht lijden ten gevolge van (activiteiten die verbanden houden met) de Sinterklaasactie, waaronder maar niet beperkt tot:


a. de vraag of, althans de wijze waarop, Matching plaatsvindt;
b. de (de inhoud van) de Pakjes;
c. de uitsluiting van een Hulpsint of Hulpgezin van deelname aan (lopende of toekomstige) Sinterklaasacties;
d. de wijze waarop Haren pakt uit! persoonsgegevens verwerkt.

 

Artikel 6     Privacy en persoonsgegevens

Bij de informatie die aan de Hulpsint wordt verschaft over het Toegewezen Hulpgezin zit een brief waarin de gezinssamenstelling en de leeftijden van de kinderen kenbaar worden gemaakt.

1. Aangezien de Hulpsint persoonlijke gegevens ontvangt van een gezin, is de Hulpsint verplicht hier zorgvuldig mee om te gaan. De Hulpsint mag deze gegevens niet delen met derden. 

2. De Hulpsint mag geen persoonlijk contact opnemen met het Hulpgezin. 

3. De Hulpsint mag wel een brief of tekening toevoegen bij het pakket waarop het mogelijk is zijn eigen naam te vermelden. Indien het Hulpgezin contact met u wil opnemen, dan is dit alleen mogelijk op initiatief van het Hulpgezin. 

4. De Hulpsint mag geen foto’s of teksten online plaatsen waar gegevens van het Hulpgezin gedeeld worden. Denk aan namen op de cadeautjes e.d. 

5. Wanneer de Hulpsint zich aanmeldt om deel te nemen aan de actie gaat het Hulpgezin akkoord dat Haren pakt uit! de gegevens van de Hulpsint deelt met een vrijwilliger. De gegevens van de Hulpsint worden via e-mail gedeeld. De verantwoordelijkheid voor het delen van uw gegevens ligt bij u zelf. 

6. Het Hulpgezin ontvangt een brief in het pakket waar eventueel een naam op staat van de Hulpsint. Het Hulpgezin mag geen persoonlijke informatie over de Hulpsint delen met derden. Indien het Hulpgezin een bericht aan de Hulpsint wil sturen, mag dat alleen via het e-mailadres van Haren pakt uit! of via het e-mailadres dat is vermeld in de aan het pakket toegevoegde brief van de Hulpsint.

 

Artikel 7     Klachten, geschillen en toepasselijk recht.

1.   Deelnemers kunnen klachten indienen bij Haren pakt uit!. De initiatiefnemers kunnen, maar zijn nooit verplicht, om opvolging of terugkoppeling te geven naar aanleiding van een klacht. Haren pakt uit! kan, maar is ook niet verplicht, alle bij de klacht betrokken personen te horen. Indien een klacht naar het oordeel van de initiatiefnemers gegrond is, kunnen zij besluiten om degene over wie geklaagd is uit te sluiten van deelname aan (lopende om komende) Sinterklaasacties of iedere andere actie ondernemen die zij geraden acht.

2.   Op de deelname aan de Sinterklaasactie en de Voorwaarden is Nederlands recht van toepassingen.